top of page

מערכת התכנון ואיך ניתן להשפיע עליה

למה נועדה מערכת התכנון בישראל?
מערכת התכנון בישראל נועדה בעיקרה להסדיר את שימושי הקרקע במדינה. הסדרה זו מתבצעת במגוון רחב ומגוון של נושאים וקני מידה, החל מהרמה הכלל-ארצית, דוגמת הקמת יישובים או הרחבתם, הקמת תשתיות ארציות ואזוריות לסוגיהן, ועד לרמה המקומית-פרטנית, דוגמת היקף וגובה של בניין במגרש מסוים.
מה הבסיס למערכת התכנון בישראל?
הבסיס לפעילות מערכת התכנון הוא חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 על תיקוניו
מהו הגוף המוסדי האחראי על מערכת התכנון?
הגוף המוסדי האחראי על מערכת התכנון הוא "מנהל התכנון", אשר בעבר ישב במשרד הפנים ומ - 2015 עבר למשרד האוצר
 
מיהו השר האחראי על מערכת התכנון בישראל?
משנת 2015 השר האחראי על מערכת התכנון בישראל הוא שר האוצר משה כחלון
כיצד מערכת התכנון פועלת?
מערכת התכנון פועלת במבנה  היררכי, בשלוש רמות ארגוניות: ארצית, מחוזית ומקומית. תכנית צריכה להתאים לתכנית הגבוהה ממנה בהיררכיה. מוסד תכנון מכפיף מוסד תכנון הנמוך ממנו בהיררכיה באמצעות תכנית הגבוהה ממנה בהיררכיה 
מהם מוסדות התכנון בישראל?
מוסד התכנון הראשי ברמה הארצית הוא המועצה הארצית לתכנון ובנייה
קיימים שני סוגים נוספים של מוסדות תכנון ברמה הארצית: 
 
ועדות מקבילות למועצה הארצית – ועדות שאינן כפופות למועצה הארצית:
ות"ל (וועדה לתכנון תשתיות לאומיות)
ותמ"ל (הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור)
וד"ל ארצית (הוועדה הארצית לדיור לאומי)
ולקחש"פ (הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים)
ולחו"ף (הוועדה לשמירת הסביבה החופית)
ועדות משנה של המועצה הארצית – ועדות הכפופות למועצה ומתמנות מבין חברי המועצה הארצית:
ועדת משנה לבנייה ולתקנות
ולנת"ע (וועדת משנה לנושאי תכנון עקרוניים)
ולת"ת (ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה)
מר"ם (ועדת משנה למתחמי רעש מטוסים)
ועדת משנה להשלמת תכניות
ועדת משנה לעררים
 
מהן וועדות תכנון מחוזיות?
שש וועדות מחוזיות לתכנון ובנייה מחוז הצפון, מחוז הדרום, מחוז המרכז, מחוז תל -אביב, מחוז חיפה, מחוז ירושלים
 
מהן סוגי תכניות המתאר בישראל?
 
תכניות מתאר ארציות (תמ"א) - תוכניות שחלות על כל שטח המדינה. לדוג' תמ"א 38, העוסקת בעידוד לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. תכניות מתאר ארציות מאושרות ע"י ממשלת ישראל.
 
תכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ) - תוכניות שחלות על שטחו של מחוז (בארץ קיימים שש מחוזות) ומתארות אותו ברמת פארקים מטרופולינים, אזורי תעשייה, אזורי מגורים. תכניות מתאר מחוזיות מאושרות ע"י המועצה הארצית לתכנון ובנייה.
 
תוכניות מתאר מקומיות כוללניות תוכנית שחלות על שטחו של מרחב תכנון מקומי אחד (עיר/ אזור), קובעות את תחום הפיתוח של העיר/ אזור, קובעות את מדיניות התכנון הכללית ליישוב עד לשנת היעד ( 20-25 שנה) , צפיפות ממוצעת, סוגי בינוי, מערכות תנועה ועוד. מאפשרות עצמאות תכנונית  לוועדות המקומיות בפיתוח העיר. תכניות מקומיות מאושרות על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.  לא ניתן מכוחן להוציא היתר בנייה.
 
תכניות מתאר מפורטות / תכניות בניין עיר (תב"ע)נערכות ברמה המקומית/ מרחבית ומאושרות ע"י וועדות מקומיות/מרחביות בעלות תכניות מתאר מאושרות, או ע"י וועדות מחוזיות.  קובעות ייעודי קרקע ספציפים, קובעות הסדרי תנועה, קובעות קווי בניין, ניתן להוציא מכוחן היתרי בנייה
 
מהו היתר בנייה? 
האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.
האם שיתוף הציבור הוא עפ"י חוק?
שיתוף הציבור אינו מנדטורי על פי חוק. יחד עם זאת קיימים מספר שלבים בהם יש לציבור יכולת להשפיע על פי החוק.
 
מי יכול להגיש התנגדות לתכנית?
כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית מיתאר מחוזית או מקומית או תכנית מפורטת/ תב"ע שהופקדו
מתי ניתן להגיש התנגדות?
במהלך "תקופת ההפקדה" - 60 יום מהתאריך האחרון בו פורסמה התכנית בעיתון
איך מגישים התנגדות? 
ההתנגדות מוגשת בכתב, ההתנגדות חייבת להיות מלווה בתצהיר החתום ע"י עורך דין המאמת את העובדות.
איך מתקבלת ההחלטה אם לקבל או לדחות את ההתנגדות?
לאחר סיום תקופת ההפקדה , מוסד התכנון שלו הוגשו ההתנגדויות מחליט האם לדון בהן בוועדת משנה להתנגדויות או בפני חוקר מיוחד. ההחלטה אם לקבל את ההתנגדויות באופן מלא או חלקי, או לדחותה מתקבלת בדיון פנימי ונשלחת בדואר רשום למתנגדים וליזמי התכנית.
 
כיצד ניתן להגיש ערר על ההחלטה?
כשמדובר בתוכנית שהסמכות לאשרה היא בידי הוועדה המקומית, זכות הערר היא אוטומטית, ויש להגישו לוועדת הערר המחוזית בתוך 15 יום מהמועד שבו נודע למתנגד על החלטתה של הוועדה המקומית. כשמדובר בתוכנית באישור הוועדה המחוזית, ניתן להגיש ערר למועצה הארצית (לאחר קבלת אישור לערור מיו"ר הוועדה המחוזית), כאשר מדובר בתכנית באישור המועצה הארצית, אין אפשרות להגיש ערר. 
 
במידה והערר לא מתקבל?
ניתן לפנות לזירה המשפטית, אולם זהו תהליך הכולל עלויות כספיות ולרוב בתי המשפט לא מתערבים
בשיקולים תכנוניים

bottom of page